Alaseminaarit 2 klo 11:00-12:15

 

2.1 Säilöön, turvaan ja mihin kotiin? Miten Suomen ja EU:n tulisi suojella paossa olevia lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään?

Järjestäjä: Pelastakaa Lapset ry

Teema: Lapsipolitiikalla parempi yhteiskunta

Alaseminaari jakautuu kahteen osioon, joista ensimmäisessä luodaan lyhyt katsaus EU:n ja Suomen nykyiseen turvapaikkapolitiikkaan koskien paossa olevia lapsia ja lapsiperheitä. Alaseminaarin toinen osio avaa ilman huoltajaa Suomeen tulleiden pakolaisnuorten kokemuksia ja kehittämisehdotuksia kotoutumisen näkökulmasta.

Puhujat: Anna Mikkonen, valmiussuunnittelun asiantuntija; Tiina-Maria Levamo, asiantuntija –lapsen oikeudet ja vaikuttamistyö; Jenni Häikiö, hankesuunnittelija, Yhdessä lasten tueksi –hanke, Pelastakaa Lapset ry

Kokemusasiantuntijat: pakolaisnuoret (ilmoitetaan myöhemmin)

Katso tarkemmat tiedot

 

2.2 Syrjäytymisen riskit ja ratkaisut – Missä elämänvaiheessa syrjäytyminen syntyy? Miten politiikalla voidaan katkaista syrjäytymiskehitys jo lapsuudessa?

Järjestäjä: Me-säätiö

Teema: Lapsipolitiikalla parempi yhteiskunta

Mitkä tekijät ovat yhteydessä syrjään jäämiseen ja missä mittakaavassa syrjäytyminen siirtyy sukupolvelta toiselle? Me-säätiön ja THL:n luoma datatyökalu hyödyntää poikkeuksellisen laajaa ja tarkkaa THL:n Kohortti87-aineistoa. Se tarjoaa ensimmäistä kertaa maailmassa mahdollisuuden tarkastella yli 20 syrjäytymisindikaattorin välisiä siirtymiä Työkalu tarjoaa päättäjille täsmätietoa, mihin elämänvaiheeseen syrjäytymisen ehkäisemisessä pitäisi investoida, jotta se olisi todella vaikuttavaa. Seminaarissa kurkistetaan lapsuus- ja nuoruusvaiheiden riskitekijöiden dynamiikkaan ja keskustellaan ratkaisuista syrjäytymisongelman ratkaisemiseksi.

Puhujat: Tiina Ristikari, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Ulla Nord, toimitusjohtaja, Me-säätiö; Liisa Björklund, kehittämispäällikkö, Me-säätiö,  Pekka Pulli, datamuotoilija, Me-säätiö

 

2.3 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma lapsen oikeuksien edistäjänä

Järjestäjä: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Teema: Lapsipolitiikalla parempi yhteiskunta

Kansainväliset esimerkit – mitä oppia Euroopasta lapsistrategiatyöhön sekä palveluiden ohjaukseen?

·         Emerita professori, dosentti Marja-Leena Perälä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

·         Erityisasiantuntija, dosentti Marjaana Pelkonen, sosiaali- ja terveysministeriö/LAPE;

Paneelikeskustelu: Miten LAPE on vastannut YK:n Lapsen oikeuksien komitean suosituksiin? Miten lapsen oikeudet ovat edistyneet?

Puheenjohtaja: LAPE-hankejohtaja Maria Kaisa Aula, sosiaali- ja terveysministeriö

asiantuntija Ira Custódio, Unicef ; asiamies, kehitysjohtaja Petra Kouvonen, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö; Lape-muutosagentti Anne Saarela, Keski-Pohjanmaa, opetustoimenjohtaja Kaisu Toivonen, Espoo;  Erityisasiantuntija, TtT Nina Halme, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Katso tarkemmat tiedot

 

2.4 Näyttöön perustuvia menetelmiä lasten kasvun tueksi lastensuojelun asiakkailla

Järjestäjät: Kasvun tuki (Suomen Mielenterveysseura, Itla – Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö)

Teema: Kasvatus tasavertaisten mahdollisuuksien luojana

Verrattuna muihin pohjoismaihin poikkeuksellisen korkea osuus lapsiväestöstä on Suomessa sijoitettu kotinsa ulkopuolelle. Aina 1990-luvun alusta saakka kasvussa oleva trendi voidaan tulkita siten, ettei perheiden psykososiaalisiin ongelmiin osata vastata oikea-aikaisesti eikä riittävän matalalla kynnyksellä. Syyt myöhäiseen puuttumiseen eivät kuitenkaan johdu tiedon puutteesta. Kansainvälisiä tutkimuksia on tehty paljon, mutta tämän tiedon levittäminen on ainakin Suomessa jäänyt vähäiseksi.

Puhujat: Aila Puustinen-Korhonen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto; Piia Karjalainen, vieraileva tutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Katriina Rinkinen, MDFT-menetelmäkoordinaattori Kasvun tuki, Suomen Mielenterveysseura. Muut puhujat vahvistetaan myöhemmin.  

Katso tarkemmat tiedot

 

2.5 Vahvista lasta

Järjestäjät: Lastensuojelun Keskusliitto, Väestöliitto

Teema: Kasvatus tasavertaisten mahdollisuuksien luojana

Moni lapsi oppii, että huomiota saa toimimalla väärin. Tuomio on huono huomio. Näe lapsi selviytyjänä. Tutkimusten mukaan lapsen vahvuuksien ja myönteisen joustavuuden tukeminen auttaa parhaiten.

Puhujat: Miia Pitkänen, ohjelmajohtaja, Lastensuojelun Keskusliitto; Raisa Cacciatore, lastenpsykiatri, asiantuntijalääkäri, Väestöliitto; kehittämispäällikkö Tiina Muukkonen, Ensi- ja turvakotien liitto
Puheenjohtaja: Miia Pitkänen, ohjelmajohtaja, Lastensuojelun Keskusliitto

Katso tarkemmat tiedot

 

2.6 Vauvaperheisiin investointi kannattaa

Järjestäjä: Ensi- ja turvakotien liitto ry

Teema: Kasvatus tasavertaisten mahdollisuuksien luojana

Vauvan sijoittaminen kodin ulkopuolelle voidaan välttää mahdollistamalla riittävän pitkä- ja oikea-aikainen kuntoutus vauvaperheelle.  Se on inhimillistä ja taloudellista. Hyvin vaikeistakin tilanteista kuntoudutaan vauvan ensisijaiseksi huoltajaksi. Vauvalle hyvä hoiva ja varhainen vuorovaikutus ovat elintärkeitä.

Puhujat: Keskustelun puheenjohtajana kehittämispäällikkö Hanna Sellergren, Ensi- ja turvakotien liitto ry. Keskustelijoina vastuullinen tutkija Nina Sajaniemi, Helsingin yliopiston kasvatustieteiden osasto; kokemusasiantuntija; toiminnanjohtaja Kirsi-Maria Manninen, Helsingin ensikoti ry ja puheenjohtaja Tuula Haatainen, Ensi- ja turvakotien liitto ry.

Katso tarkemmat tiedot

 

2.7 Katsomus osana lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia

Järjestäjät: Kirkkohallitus ja Nuori kirkko

Teema: Kohti aitoa osallisuutta

Lapsen oikeuksien sopimus suojelee lapsen oikeutta uskontoon (artiklat 14 ja 27).  Tämä näkyy uudessa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (Vasu2017), joka velvoittaa tarkastelemaan kaikkia uskontoja ja katsomuksia tasaveroisesti. Lapsen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille on tärkeää tunnistaa omat kulttuuriset ja katsomukselliset juurensa sekä oppia kunnioittavaa suhtautumista eri tavalla ajatteleviin.

 

Panelistit:

Anuleena Kimanen, yliopistotutkija Kulttuuri- ja katsomussensitiivistä opetusta ja ohjausta kehittämässä -hankkeessa

Heidi Rautionmaa, tohtorikoulutettava, uskontodialogin asiantuntija, Helsingin yliopisto

Pirkko Nylund, varhaiskasvatuksen asiantuntija, kieli- ja kulttuurikasvatus, Espoo

Minna Richards, äiti, kätilö

Paneelin juontajana toimii Ilkka Tahvanainen, varhaiskasvatuksen asiantuntija, Kirkkohallituksen Kasvatus ja perheasiat

Katso tarkemmat tiedot

 

2.8 Koti, koulu ja kolmas sektori erityislasten osallisuutta tukemassa

Järjestäjä: Suomen Vanhempainliitto

Teema: Kohti aitoa osallisuutta

Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohdalla eri osallisuuden ulottuvuudet koulussa eivät toteudu yhtä usein kuin muiden lasten kohdalla. Järjestöissä ja vanhemmissa on käyttämätöntä potentiaalia ja kokemustietoa, joka tulee ottaa käyttöön koulujen toimintakulttuurin kehittämiseksi osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja myös erityistä tukea tarvitsevien lasten oikeuksia tukeviksi. Lasten osallisuuden edistäminen lähtee aikuisten asenteista. Asenteisiin voidaan vaikuttaa mm. kasvokkaisilla, arvostavilla kohtaamisilla ja myönteisen tunnistamisen kautta. Tässä työpajassa pohditaan erityislasten- ja perheiden osallisuuden haasteita ja mahdollisuuksia koulussa sekä kuullaan Suomen Vanhempainliiton aiheeseen liittyvässä EPeLI-hankkeessa kehitetyistä tai käytetyistä hyvistä käytänteistä. 

Puhujat: Puheenjohtajat Aslak Rantakokko ja Sari Manninen, Suomen Vanhempainliitto; erityiskasvatuksen asiantuntija, KT Sari Haapakangas

Katso tarkemmat tiedot

 

2.9 Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten tukeminen yhteisöllisyyden ja osallisuuden keinoin

Järjestäjä: Pelastakaa Lapset ry

Teema: Kasvatus tasavertaisten mahdollisuuksien luojana

Yhteisöllisyydestä ja osallisuudesta ja sen arvosta puhutaan paljon. Osallisuuden kokemuksen merkitys lapsen kehitykselle ja toimijuuden vahvistumiselle on sijaishuollon lasten osalta erityisen tärkeää, mutta toisaalta myös erityisen haastavaa. Miten voidaan varmistaa, että puhe ei jää sanahelinäksi ja että toimintaa viedään eteenpäin aidosti lasta, sekä myös hänen verkostoaan osallistavalla tavalla?

Puhujat: Jari-Pekka Peltoniemi, sairaanhoitaja erityisnuorisokoti Pärske; Harri Kunelius ohjaaja nuorisokoti Pärske; muut osallistujat ilmoitetaan myöhemmin.

Katso tarkemmat tiedot

 

2.10 Lapsen ääni kuuluviin! Toiminnallinen työpaja yhdessä lasten kanssa

Järjestäjä: Lastensuojelun Keskusliitto

Teema: Kohti aitoa osallisuutta

Miten suomalaiset tuntevat lapsen oikeuden osallisuuteen ja miten he näkevät lasten ja nuorten osallisuuden toteutuvan? Mitä osallisuus on ja mitä se ei ole? Lasten vetämissä pienryhmissä haetaan lyhyen alustuksen pohjalta yhteistoiminnallisesti ratkaisuja seminaarin yläteemoihin: lapsiystävällisen yhteiskunnan, tasa-arvoistavan kasvatuksen ja osallisuuden toteutumiseen.

Työpajoja toteuttamassa: ala- ja yläkouluikäisiä lapsia ja nuoria sekä ohjeistamassa Juuli Hurskainen, viestintäpäällikkö, Lastensuojelun Keskusliitto; Tiia Hipp, erityisasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto

Katso tarkemmat tiedot